Product Details

Details About: G-Super Premix

G-Super Premix

G-SUPER PREMIX (MULTI VITAMIN) 1KG PACK SIZE.


#=Composition:
Vitamin A -------15,00000 IU
Vitamin D3------ -30,0000 IU
Vitamin E ---------3,500mg
Vitamin k ----------3,500 mg
Vitamin B1B6------1000mg
Vitamin B12--------1000mg
Niacin----------------2000mg
Nicotin Acid---------5000mg
Folic Acid------------2000mg
Biotin-----------------20mg
Calcium--------------25mg
Phosphorus---------20mg

🔵Minerals:

Sodium --------- 5000mg

Magnasium------ 5000mg
Pottasium---------3000mg
Iron------------------2000mg
Copper-------------6000mg
Iodin----------------100mg
Selenium----------5mg.
Anti oxidant-------2000mg

Others Qs up to 100%

👉ব্যবহার বিধিঃ
✅মাছঃ ১গ্রাম/১কেজি খাদ্য
✅পোল্ট্রি ঃ১গ্রাম/১কেজি খাদ্যে
✅গবাদি পশু ঃ১ গ্রাম/১কেজি খাদ্যে

👉বিঃদ্রঃ জি-সুপার প্রিমিক্স ভিটামিন মিনারেল, এনজাইম, ক্যালসিয়াম,ফসফরাস ও এ,ডি,ই সমৃদ্ধ আদর্শ প্রিমিক্স।

👍প্রস্ততকারকঃ ইউ কে।